Training

Onze Dojo

Arie Broersen (Shidoshi 6th dan) started the Bujinkan Dojo Utrecht in 2011.( headinstructor Bujinkan Dojo Utrecht /Maarssen)

At that time 3e Dan .

He was pointed out by Dai Shihan Feiko Mintjes To started his own Training Groep.

Arie Broersen (1973) started training in Ninjutsu in 1989, trained in a variety of martial arts, Judo, Thai boxing, Wing Chun, Aikibudo, Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu , founder of Jigo Chi Do and after further studying Ninjutsu at the Dojo of Gerbrand Martini, training in the Dojo in Amsterdam since 2009 he leads the traininggroup in Utrecht since 2011, and is part of the Izumi Dojo Group. He passed the Godan test at the Honbu Dojo Japan, the 16th of March 2014, under the sword of Darren Horvath Sensei.

De Bujinkan Dojo werd opgericht in 2011 te Utrecht door Arie Broersen (Head Instructeur Bujinkan Dojo Utrecht/Maarsen) toen nog 3e Dan

En hij werd aangewezen door Dai Shihan Feiko Mintjes om zijn eigen Training groep te starten.

Arie Broersen (1973) begon zijn training in het Ninjutsu in 1989, trainde in een verscheidenheid aan vechtkunsten, Judo, Thai Boxing, Wing Chun, Aikibudo, Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, oprichter van Jigo Chi Do. Na verder Ninjutsu te hebben getraind bij Gerbrand Martini in Deventer traint hij sinds 2009 in Amsterdam. Hij leidt de trainingsgroep in Utrecht sinds 2011 en maakt deel uit van de Izumi Dojo Group. Hij slaagde voor de Godan test in de Honbu Dojo in Japan onder het zwaard van Darren Horvath Sensei op de 16e Maart in 2014.

1972284_601673336576126_769588163_n